+60-3 6279 8000    
×

PRIVACY POLICY

Notis Kepada Pelanggan Berkenaan Dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“PDPA”)

 • 1.

  Land & General Berhad (“LGB”) memandang serius data peribadi dan privasi anda. Notis ini dikeluarkan selaras dengan keperluan–keperluan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.

 • 2.

  Pelanggan mungkin telah membekalkan dan boleh terus dari semasa ke semasa, membekalkan LGB dengan data peribadi dan maklumat mereka (“data”) berkaitan dengan pemasaran produk atau perkhidmatan atau mematuhi dengan mana-mana undang-undang atau garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa kawal selia atau lain-lain pihak berkuasa. Kami juga boleh mengesahkan atau mencari sumber maklumat peribadi mengenai anda daripada sumber pihak ketiga (awam dan swasta) seperti agensi pelapor kredit, Suruhanjaya Syarikat dan Jabatan Insolvensi. Lawatan anda ke laman sesawang awam kami mungkin akan direkodkan untuk analisa bilangan pelawat ke laman tersebut dan corak penggunaan umum.

 • 3.

  Data tersebut termasuklah maklumat berkenaan dengan butir-butir peribadi anda (seperti nama, umur, jantina, nombor kad pengenalan, nombor pasport, tarikh lahir, pendidikan, bangsa, keturunan, warganegara), butir-butir hubungan (seperti alamat, e-mel, nombor telefon), maklumat keluarga (seperti status perkahwinan, nama suami isteri atau anak atau keluarga terdekat), butir-butir pekerjaan (seperti nama majikan, lingkungan pendapatan, jawatan, tanggungjawab kerja, maklumat hubungan dan alamat majikan) dan maklumat-maklumat lain seperti rujukan kewangan . Sebagai tambahan, LGB boleh dari semasa ke semasa meminta maklumat peribadi tertentu yang lain yang mungkin berkaitan bagi LGB mempertimbangkan permintaan anda untuk mana-mana produck atau kemudahan oleh LGB.

 • 4.

  Kegagalan untuk membekalkan data-data tersebut boleh menyebabkan LGB tidak boleh membuka, menubuhkan, meneruskan atau menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan atau kemudahan-kemudahan atau mematuhi dengan mana-mana undang-undang atau garis panduan yang dikeluarkan oleh pengatur atau pihak-pihak berkuasa lain.

 • 5.

  Ianya juga menjadi kes bahawa data yang dikumpulkan daripada pelanggan dan mana-mana sumber dalam keadaan biasa bagi meneruskan perhubungan perkhidmatan, sebagai contoh, apabila pelanggan menulis cek-cek, wang deposit atau memohon untuk kredit. Ini termasuk maklumat yang diperolehi daripada mana-mana biro atau yang ditubuhkan atau akan ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia atau mana-mana anak syarikatnya atau oleh mana-mana pihak berkuasa lain, Persatuan Bank-bank di Malaysia (ABM) atau Persatuan Institusi Perbankan Islam Malaysia (AIBIM) yang mana berkenaan, mana-mana agensi pelapor kredit berdaftar atau agensi kutipan hutang yang dilantik oleh Bank- bank di Malaysia , dan dengan mana-mana pihak berkuasa, tempat simpanan pusat atau agen tempatan simpanan berkaitan dengan industri sekuriti.

 • 6.

  Tujuan-tujuan data berkaitan dengan pelanggan yang boleh digunakan dan/atau diproses adalah seperti berikut:-

  • (a)

   pengurusan keperluan perhubungan pelanggan atau pengguna

  • (b)

   penyampaian pelbagai cara komunikasi pada masa kini atau di masa hadapan untuk perkhidmatan kami atau produk kami, termasuk pemasaran perkhidmatan atau produk kepada anda

  • (c)

   membolehkan kami untuk menghantar informasi melalui e-mel, cara telekomunikasi yang sedia ada (sama ada panggilan telefon, pesanan teks, faks dan lain lain) atau komunikasi media sosial berkenaan produk dan perkhidmatan yang ditawarkan, oleh pihak ketiga yang dilantik oleh kami. Sehubungan itu, kami akan memastikan pengawalan dan keselamatan Informasi Peribadi anda sebaik mungkin

  • (d)

   menjalankan aktiviti pemasaran dan pemprofilan pelanggan seperti yang diperlukan, berkaitan dengan perkhidmatan dan produk berkaitan

  • (e)

   penyimpanan rekod dalaman kami

  • (f)

   sebagai cara komunikasi daripada kami kepada anda untuk melakukan transaksi yang perlu, perjanjian dan/atau kontrak berkenaan produk yang ditawarkan

 • 7.

  Data yang dipegang oleh LGB berkaitan dengan seseorang pelanggan boleh memberikan atau mendedahkan maklumat-maklumat tertentu kepada pihak-pihak berikut bagi tujuan-tujuan yang dinyatakan di perenggan 6 (yang juga seterusnya akan memproses, memindah atau mendedahkan data sedemikian untuk tujuan-tujuan yang dinyatakan di perenggan 6):-

  • a)

   mana-mana syarikat berkaitan atau anak syarikat kepada LGB dan/atau anak syarikatnya, pada masa kini atau yang akan ditubuhkan di masa hadapan;

  • b)

   rakan kongsi perniagaan yang dilantik oleh kami dan pihak pemberi perkhidmatan atau produk pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan atau produk yang berkaitan berkenaan perniagaan kami;

  • c)

   juruaudit, konsultant, akauntan, peguam kami atau mana-mana penasihat kewangan atau professional, yang dianggap perlu untuk keperluan perniagaan kami;

  • d)

   agensi kerajaan, pihak berkuasa berkanun dan pengawal selia industry.

 • 8.

  Berkenaan dengan 7 l) di atas, jika terdapat sebarang keingkaran dalam pembayaran di mana jumlah yang diingkar tidak dibayar sepenuhnya pada atau sebelum tarikh luput, pelanggan bertanggungjawab untuk membolehkan data akaunnya dikongsi bersama, didedahkan kepada dan/atau disimpan oleh agensi tertentu.

 • 9.

  Di bawah dan selaras dengan peruntukan-peruntukan PDPA dan Kod Amalan yang diluluskan dan dikeluarkan di bawah PDPA, mana-mana individu boleh:-

  • a)

   Memeriksa sama ada LGB memegang datanya dan mempunyai akses data tersebut;

  • b)

   Meminta LGB untuk membetulkan apa-apa data yang berkaitan dengannya yang tidak tepat;

  • c)

   Meminta penjelasan berkenaan polisi-polisi dan amalan-amalan LGB berkenaan data dan untuk dimaklumkan yang biasanya jenis data peribadi yang dipegang oleh LGB; dan

  • d)

   Berkenaan dengan kemudahan-kemudahan, meminta untuk dimaklumkan perkara data yang manakah yang biasanya didedahkan kepada agensi pelapor kredit berdaftar atau agensi kutipan hutang.

 • 10.

  Menurut terma-terma PDPA, LGB berhak untuk mengenakan bayaran bagi permintaan untuk meprosesan apa-apa akses data.

 • 11.

  Pelanggan boleh meminta akses kepada data atau pembetulan data atau mendapatkan maklumat mengenai polisi-polisi dan amalan-amalan dan jenis-jenis data yang disimpan melalui pos ke alamat di bawah atau dengan melawat mana-mana *cawangan Bank bagi melengkapkan boring akses data.

  Bahagian Perkhidmatan Pelanggan
  Land & General Berhad
  8trium, Level 18, Menara 1
  Jalan Cempaka SD 12/5
  Bandar Sri Damansara
  52200 Kuala Lumpur
  Malaysia.

  Tel :(603) 6279 8000
  Email: sales@land-general.com

 • 12.

  Jika anda tidak mahu kami terus mendedahkan nama, butir-butir hubungan dan/atau maklumat bukan kewangan anda kepada mana-mana syarikat dalam Land & General Berhad atau pihak ketiga tersebut bagi tujuan jualan silang dan/atau jika anda tidak mahu dihubungi oleh kami atau pihak ketiga tersebut untuk jualan atau promosi apa-apa produk atau perkhidmatan melaui penyiaran apa-apa bahan promosi dan/atau bahan pemasaran, sila hantarkan email kepada kami atau dengan menulis kepada:-

  Bahagian Perkhidmatan Pelanggan
  Land & General Berhad
  8trium, Level 18, Menara 1
  Jalan Cempaka SD 12/5
  Bandar Sri Damansara
  52200 Kuala Lumpur
  Malaysia.

  Tel :(603) 6279 8000
  Email: sales@land-general.com

 • 13.

  LGB merizabkan hak untuk meminda Notis kepada Pelanggan ini pada bila-bila masa dan akan meletakkan notis pindaan tersebut melalui apa-apa cara yang LGB anggap sesuai.

 • 14.

  Tiada apa-apa dalam Notis ini akan menghadkan hak-hak pelanggan atau LGB di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.

 • 15.

  Jika pelanggan adalah seorang rakan kongsi (yang tidak didaftarkan di bawah Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012) atau lain-lain badan perseorangan yang tidak diperbadankan, pemberi Notis ini yang dialamatkan kepada perkongsian atau badan perseorangan yang tidak diperbadankan adalah dianggap sebagai notis yang diberikan kepada semua rakan kongsi atau pemegang jawatan (mengikut mana berkenaan) pelanggan tersebut yang mana data dikumpul dan/atau diproses oleh Bank bagi tujuan-tujuan yang dinyatakan di sini. Dalam hal ini, pelanggan manjamin bahawa pelanggan telah mendapat persetujuan semua individu tersebut tentang penyediaan data mereka kepada Bank untuk tujuan-tujuan yang disebutkan sebelum ini dan untuk mendedahkan kepada pihak-pihak tersebut sebagaimana yang dinyatakan di atas dan pelanggan mengakujanji untuk memberikan sesalinan Notis ini kepada semua individu tersebut, di mana ungkapan hendaklah termasuk semua rakan kongsi atau pemegang jawatan yang sedia ada (mengikut mana yang berkanaan) pelanggan dari semasa ke semasa.

Sekiranya kami tidak menerima sebarang maklumbalas dari anda berhubung perkara diatas dalam tempoh empatbelas (14) hari dari notis ini, kami akan menganggap bahawa anda bersetuju dengan terma- terma terkandung .

JIka terdapat apa- apa disini yang tidak konsisten antara versi Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris, Notis Bahasa Inggeris akan digunapakai.

Notice To Customers Relating To The Personal Data Protection Act 2010

Land & General Berhad (“LGB”)

 • 1.

  LGB views your personal data and privacy seriously. This notice is issued pursuant to the requirements of the Personal Data Protection Act 2010.

 • 2.

  Customers may have supplied and may continue from time to time, supply to LGB with their personal data and information (“data”) in connection with their properties and for the establishment or continuation of customer services or compliance with any laws or guidelines issued by regulatory of other authorities. We may also verify or source personal information about you from third party sources (both public and private) such as credit reporting agencies, Companies Commission, Insolvency Department. Your visit to our public website may be recorded for analysis on the number of visitors to the site and general usage patterns

 • 3.

  Such data may include information concerning your personal details (such as name, age, gender, identity card number, passport number, date of birth, education, race, ethnic origin, nationality), contact details (such as address, email, phone numbers), family information (such as marital status, name of spouse or child or immediate family), occupation details (such as employer, income range, job title, job responsibilities, employer’s contact information and address) and other information such as financial references. In addition, LGB may from time to time request for certain other personal information that may be relevant to consider your request for any other services provided by LGB.

 • 4.

  Failure to supply such data may result in LGB being unable to open, establish, continue or provide the services or facilities or comply with any laws or guidelines issued by regulatory or other authorities.

 • 5.

  It is also the case that data are collected from customers and other sources in the ordinary course of the continuation of the relationship for example, when customers write cheques, deposit money or apply for credit from banking institutions. This includes information obtained from any bureaus or agencies established or to be established by bank Negara or any of its subsidiaries or by any other authorities, any registered credit reporting agencies or any debt collection agencies that may be appointed by LGB, and with any authority, central depository or depository agent in relation to the securities industry.

 • 6.

  The purposes for which data relating to a customer may be used and/or processed are as follows:-

  • a)

   customer relationship management needs

  • b)

   present or future delivery of various communication tools for our services or products, inclusive of marketing related services or products to you

  • c)

   enable us to send you information by way of e-mail, available telecommunication means (be it telephone calls, text messages, fax and others) or social media communication means about our products and services offered, by our appointed third parties. In view of this, we will maintain control and safety over your Personal Information at our best efforts;

  • d)

   to perform related marketing and customer profiling activities as deemed necessary, in connection with our services and related products

  • e)

   our internal record keeping use;

  • f)

   as a way of communication from us to you to perform necessary transaction, agreement and/or contract in relation to the products offered

  • g)

   Determining the amount of indebtedness owed to or by customers

 • 7.

  Data held by LGB relating to a customer will be kept confidential but LGB may provide or disclose such information to the following parties for the purposes set out in paragraph 6 (who may also subsequently process, transfer and disclose such data for the purposes set out in paragraph 6):-

  • a)

   any related companies and subsidiaries of LGB and/or its subsidiaries, at present or future establishment;

  • b)

   our appointed business partners and third party service or product providers that provide related services or products in connection with our business;

  • c)

   our auditors, consultants, accountants, lawyers or other financial or professional advisers, deemed necessary for their business nature;

  • d)

   government agencies, statutory authorities and industry regulators.

 • 8.

  In connection with 7 above, in the event of any default in payment where the amount in the default is not fully repaid on or before the due date, the customer is liable to have his/her/its account data share with, disclosed to and/or retained by the relevant agency.

 • 9.

  Under and in accordance with the provisions of the PDPA and the Code of Practice approved and issued under the PDPA, any individual may:-

  • a)

   Check whether LGB holds data about him/her and of access to such data;

  • b)

   Request LGB to correct any data relating to him/her which is inaccurate;

  • c)

   Request clarification on LGB’s policies in relation to data and to be informed of the kind of personal data held by LGB;

  • d)

   In relation to facilities to request to be informed which items of data are routinely disclosed to registered credit reporting agencies or debt collection agencies.

 • 10.

  LGB has the right to charge a fee for the processing of any data access request.

 • 11.

  The customer can request for access to data or correction of data or for information regarding policies and practices and kinds of data held by mail to the address below or by visiting :-

  Customer Services Department
  Land & General Berhad
  8trium, Level 18, Menara 1
  Jalan Cempaka SD 12/5
  Bandar Sri Damansara
  52200 Kuala Lumpur
  Malaysia.

  Tel :(603) 6279 8000
  Email:sales@land-general.com

 • 12.

  If you do not want us to further disclose your name, contact particulars and/or non-financial information to any company within LGB or the said third parties for the sale or promotion of any products or services via the posting of any promotional and/or marketing materials, please write to :-

  Customer Services Department
  Land & General Berhad
  8trium, Level 18, Menara 1
  Jalan Cempaka SD 12/5
  Bandar Sri Damansara
  52200 Kuala Lumpur
  Malaysia.

  Tel :(603) 6279 8000
  Email:sales@land-general.com

 • 13.

  LGB reverses the right to amend his Notice to Customer at any time and will place notice of such amendments via any other mode that LGB views suitable.

 • 14.

  Where the customer is a partnership (that is not registered under the Limited Liability Partnerships Act 2012) or other unincorporated body of persons, the giving of this Notice addressed to the partnership or the unincorporated body of persons shall be deemed as notice given to all the partners or office-bearers (as the case may be) of such customer whose data are collected and/or processed by LGB the for the purposes as stated herein. In this regard, the customer warrants that the customer has obtained the consent of all such individuals to the provision of their data to LGB for the foregoing purposes and for disclosure to such parties as stipulated above and the partners or office-bearers (as the case may be) of the customer from time to time.

If you do not revert to us on the above within 14 days from the date of this notice, then it is deemed consent for LGB to collect, process and store the data in accordance with the above. Failure to consent to the above may result in the LGB unable to continue or provide the services or facilities to you.

In the event of discrepancies or inconsistencies between the English and Bahasa Malaysia version, the English language version shall prevail.
男人下部进女人下部视频